Državljanstvo

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske prema mjestu boravka u SAD.

Uz zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i upitnik uz zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prilaže se:

 • životopis, u kojem se navode i razlozi podnošenja zahtjeva
 • izvadak iz matice rođenih-rodni list, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih, ukoliko su osobe u braku (ovjereni štambiljem Apostille te prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja)
 • dokaz o državljanskom statusu (preslika važeće putne isprave Sjedinjenih Američkih Država)
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci, te ovjerenog štambiljem Apostille.

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva potrebno je priložiti i druge isprave:

Pripadnici hrvatskog naroda - dostavljaju isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja.

Iseljenici – dostavljaju ovjerenu presliku putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci).

Iseljenici popunjavaju Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja pred konzularnim službenikom prilikom predaje zahtjeva. Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva može se pronaći na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2563.html

Konzularna pristojba za stjecanje hrvatskog državljanstva iznosi 236,00 američkih dolara, plativo čekom ili nalogom za uplatu (money order), a plaća se prilikom podnošenja zahtjeva u nadležnom konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, a rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva donosi ministar unutarnjih poslova. Opširnije informacije: http://www.mup.hr/39.aspx

 

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u nadležnoj diplomatskoj misiji/ konzularnom uredu Republike Hrvatske  prema mjestu boravka u SAD.
Uz zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i popunjeni upitnik prilaže se:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih (ovjereni štambiljem Apostille te prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja)
 • dokaz o državljanskom statusu i identifikacijske isprave (preslika važeće putne isprave Sjedinjenih Američkih Država)
 • ovjerene preslike domovnica ili uvjerenja matičnih ureda o upisu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva u knjige hrvatskih državljana
 • uvjerenje matičnog ureda da podnositelj zahtjeva nije upisan u knjige državljana prema mjestu upisa roditelja, prema mjestu prebivališta roditelja u vrijeme njegovog rođenja ili da su knjige uništene/nestale
 • izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje podnositelja zahtjeva ako se istima raspolaže
 • za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske u inozemstvo (izvan područja bivše FNRJ/SFRJ) dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojna knjižica, radna knjižica itd.)

Prilikom podnošenja zahtjeva za ovu konzularnu radnju naplaćuje se konzularna pristojba u ukupnom iznosu od 77,00 američkih dolara.
Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order).

 

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva      

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u nadležnoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu prema mjestu boravka u SAD.

Uz zahtjev za otpust hrvatskog državljanstva i upitnik uz zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva prilaže se:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih (ovjereni štambiljem Apostille te prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • garancija (zajamčenje) o primitku u strano državljanstvo, ili dokaz o stranom državljanstvu

važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putovnica, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom vlasnika iste

Uz zahtjev za odricanjem hrvatskog državljanstva potrebno je priložiti sljedeće isprave:

 • životopis
 • vlastoručno potpisana i propisno ovjerena izjava o odricanju od hrvatskog državljanstva s naznačenim datumom
 • izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih (ovjereni štambiljem Apostille te prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • dokaz o posjedovanju stranog državljanstva (uvjerenje, ovjerena preslika putovnice)
  uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu

Konzularna pristojba za otpust/odricanje plaća se prilikom podnošenja zahtjeva u diplomatskoj misiji/ konzularnom uredu u kojem se zahtjev podnosi. Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order) u iznosu od 476,00 američkih dolara.
Postupak prestanka hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, a rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva donosi ministar unutarnjih poslova, više informacija na sljedećem linku: www.mup.hr
.